Algemene Voorwaarden

Voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ondernemer Nienke Jorissen. Door een of meerdere aankopen te doen of u aan te melden voor gratis content via een van de websites van Nienke Jorissen, stemt u ermee in gebonden te zijn aan onderstaande voorwaarden. Het materiaal op de websites van Nienke Jorissen is beschermd door auteursrecht en merkenrecht. Situaties die niet zijn beschreven in deze algemene voorwaarden dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.

 

Gebruiksrechten

De content van de ondernemer mag u niet gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel), overdragen aan een andere persoon of de materialen ‘spiegelen’ op een andere server.

Wanneer deze licentie wordt overtreden, wordt deze automatisch beëindigd door Nienke Jorissen. Rechtmatig verkregen materialen mogen voor eigen gebruik wel in uw bezit blijven en voor eigen gebruik worden ingezet.

 

Het aanbod

Specifieke geldingsduur, prijzen en eventuele verzendkosten van een aanbod wordt nadrukkelijk vermeld. De ondernemer mag de cursist binnen de wettelijke kaders op de hoogte stellen van diens betalingsverplichting. Nienke Jorissen is in geen geval verantwoordelijk voor het afronden van de cursus of het behalen van de vooraf gestelde doelen van de cursist. 

 

Fouten op de websites

Cursusmateriaal op deze website kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Nienke Jorissen garandeert niet dat het materiaal op haar website wetenschappelijk onderbouwd, volledig of actueel is. Nienke Jorissen kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in het materiaal op haar website die volgens haar ten goede komt aan de cursist. 

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Bij deze fouten is de ondernemer niet verplicht een dienst te leveren. 

 

Koppelingen

Nienke Jorissen heeft niet alle sites die aan haar website zijn gekoppeld beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door Nienke Jorissen van de site. Het gebruik van een dergelijke gelinkte website is op eigen risico van de cursist.

 

Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de site

Nienke Jorissen kan de gebruiksvoorwaarden voor haar website te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze gebruiksvoorwaarden.

 

Herroepingsrecht

Bij levering van diensten heeft de cursist het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. Voor teruggave van het aankoopbedrag dient binnen deze 14 dagen een mail te worden gestuurd naar info@nienkejorissen.nl o.v.v. factuurnummer, aankoopbedrag en rekeningnummer. Het aankoopbedrag wordt binnen 14 dagen teruggestort op de genoemde rekeningen, ingaande op de dag van de verzending van de mail. Gemelde vakantiedagen via automatische antwoordmails worden niet gerekend tot deze 14 dagen. 

 

Klachtenregeling

Bij klachten dient de cursist zich eerst te wenden tot de ondernemer. Klachten dienen binnen 14 dagen na aankoop volledig en duidelijk kenbaar te worden gemaakt door een mail te sturen naar info@nienkejorissen.nl. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen door de ondernemer behandeld, ingaande op de dag van verzending van de email. Gemelde vakantiedagen via automatische antwoordmails worden niet gerekend tot deze 14 dagen.